VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje Kongregácia školských sestier de Notre Dame

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Spojenej školy sv. Jozefa Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Požiadavky na výkon činnosti riaditeľa:

a) kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z.  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
b) bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 552/ 2003 Z. z. a § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,
c) vykonanie I. atestácie, prípadne jej náhrady,
d) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Zoznam dokladov, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:

a) prihláška do výberového konania,
b) štrukturovaný životopis,
c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní I. atestácie,
d) potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
e) doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, (nie je potrebný, ak uchádzač je zamestnancom školy)
f) písomne spracovaný koncepčný zámer rozvoja Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom
g) písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ostatné požiadavky:

a) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce riaditeľa školy,
b) odporúčanie miestneho kňaza (nie je potrebné, ak uchádzač je rehoľná sestra),
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,
e) ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.,
f) znalosť platných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie,
g) komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
h) svedectvo osobného života v duchu Evanjelia a pozitívny vzťah k deťom a mládeži.

 Termín a miesto podania prihlášky:

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať do 7. 8. 2019 na adresu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87, 915 01  Nové Mesto nad Váhom.  Na obálke uveďte označenie: „Výberové konanie – „ NEOTVÁRAŤ!“ Pri doručení poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.

                              sr. M. Metoda Piatničková, provinciálna predstavená

Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top