POSLANIE

          Názov Kongregácia školských sestier de Notre Dame poukazuje na našu činnosť, predovšetkým na výchovu a vyučovanie. Prijímame aj úlohy charitatívne, sociálne a misijné podľa potrieb Cirkvi, doby a zeme. (K4)

          Naši zakladatelia: sv. Peter Fourier, bl. Alexia le Clerc a páter Gabriel Schneider nám zanechali ducha chudoby a pokory a ako osobitné poslanie LÁSKU K MLÁDEŽI. (Porov.K6)  Nadväzujúc na ich charizmu, sestry dnes pokračujú v ich myšlienke a pracujú ako učiteľky na základných, stredných školách a v materských škôlkach. Podľa potrieb doby sa venujeme aj charitatívnej a misijnej činnosti, lebo sme presvedčené, že každá práca pre Božie kráľovstvo je skutočne veľká a apoštolská. (K79).

          Kongregácia sa v roku 1991 stala zakladateľom Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom, ktorú tvorí základná škola a gymnázium. Škola sa usiluje poskytnúť žiakom a študentom kvalitné vzdelávanie a duchovnú i mravnú formáciu v kresťanskom duchu. Cieľom jej snaženia je vytvárať ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia. Škola má vytvorené dobré podmienky na školskú činnosť i rozmanité mimoškolské aktivity.

           Mnohé sestry aktívne pracujú v Občianskom združení pre deti a mládež NODAM, ktorý vznikol v roku 2004, aby sa mohli účinne venovať deťom zvlášť v mimoškolskej činnosti. Aktivity združenia sú rozneho zamerania: pravidelné stretnutia, duchovné obnovy mládeže, púte, letné tábory, spoločenské, športové a turistické podujatia. Toto združenie funguje na báze dobrovoľníctva a sestrám vypomáha množstvo mladých ľudí.

          V roku 2004 Slovenská provincia otvorila svoje misijné dielo na Balchaši v Kazachstane. Sestry na misii chcú priniesť Kristovo posolstvo mladým i starým ľuďom, opusteným deťom v detských domovoch, chorým bez základnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Apoštolujú, robia pre nich katechézy, aktivity v liturgických obdobiach a letné tábory. 

           V roku 2009 sme založili Duchovnú rodinu pátra Gabriela Schneidra. Je to spoločenstvo laikov, ktorí majú účasť na charizme našej kongregácie tým, že obetujú svoje modlitby, utrpenia, námahy a prácu za rast Božieho kráľovstva v srdciach detí a mládeže. Spoločenstvo má celoslovenskú pôsobnosť.


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top