KRÁČAŠ S NAMI K OTCOVI 

Tretiaci z Cirkevnej základnej školy v Piešťanoch sa pod vedením sr. Kataríny a niektorých rodičov v dňoch 10.-11.mája 2019 stretli v Nodame na svojej duchovnej obnove, aby si upevnili svoje spoločenstvo v rámci triedy a zvlášť spoločenstvo s Kristom, ktorého pri slávnosti prvého sv. prijímania prijali. Celý týždeň sa v bielom rúchu stretávali na večernej sv. omši a neskôr pri radostnom agapé, kde nechýbali koláče, nápoje a ani tanec. Duchovná obnova bola zavŕšením týchto radostných dní. Veríme, že spoločne prežitý čas ich povzbudí vo viere, pretože k Bohu nekráčame sami, ale spolu. Foto… 

Aj tento rok sa naše komunity zmobilizovali, aby si vytvorili pekný bulletin, ktorý podáva stručné informácie z desiatich komunít (deväť slovenských, jedna misijná komunita v Kazachstane) a z provincie. Touto cestou chceme poďakovať všetkým sestrám za námahu pri spracovávaní príspevkov a sr. Regine za gramatickú korektúru.

Aj tento rok  sa deti zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne pod vedením sr. Šimony zapojili do celoslovenskej akcie „Noc čítania Biblie“, ktorá sa konala v dňoch 3.5. – 4.5.2019. Tento rok bol zameraný na úryvok z evanjelia podľa Matúša 19, 1-10, na príbeh o Zachejovi. Do tohto príbehu účastníci vstúpili formou modlitby Lectio Divina.

V týždni od 6. – 12. mája 2019 Vás pozývame k modlitbe za kňazské a rehoľné povolania pre Cirkev, ku ktorej nás intenzívne povzbudzuje pápež František. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety  na modlitby na  každý deň tohto týždňa: Zborník 2019. K dispozícii je aj plagát

Onedlho príde do srdca vzácny HOSŤ. Na takú vzácnu chvíľu sa treba dobre pripraviť. A tak sa vranovskí tretiaci poslednú aprílovú sobotu stretli na duchovnej obnove, aby čo najlepšie naštartovali nový život s Ježišom, a aby čo najviac upevnili vzájomné priateľstvo. Duchovnú obnovu viedla sr. Imakuláta v spolupráci so sestrou Consolátou a Alexiou.

Aj tento rok na Veľký piatok pripravili žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom spolu so sestrami dramatizovanú krížovú cestu. Za krásneho počasia išiel veľký zástup ľudí mestom až na kostolné nádvorie. Touto dramatizáciou sa umocnili udalosti Veľkého piatku, kedy sme si pripomínali utrpenie a smrť nášho Pána. Foto…

„Ježiš vstal z mŕtvych. Kristus je vzkriesený!

V Cirkvi po celom svete zaznieva toto posolstvo, spolu so spevom: Aleluja! Ježiš je Pán, Otec ho vzkriesil a on je živý navždy medzi nami. Aleluja!

Ježiš sám predpovedal svoju smrť a zmŕtvych-vstanie prostredníctvom obrazu pšeničného zrna. Hovoril: «Ak pšeničné zrno nepadne do

Deti z CSŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch pod vedením sr. Dolores a sr. Kataríny a rovnako aj deti z Cirkevnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne  pod vedením sr. Goretti a Anežky sa 18.4.2019 na Zelený štvrtok stretli v Trnavskej katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde kňazi trnavskej diecézy slávili spolu so svojim biskupom Mons. Jánom Oroschom slávili Missu chrismatis – Omšu svätenia olejov.  Sv. omšu celebroval otec biskup spolu s apoštolským nunciom Slovenskej republiky

Čas prípravy na Veľkú noc, ktorý  prežili stretkáči z beckovského Nodamu v pôste, vyvrcholil dramatizovanou krížovou cestou  Deti sa na ňu pripravovali počas troch sobotných stretnutí pod vedením sr. Faustíny a animátorov. Na stretkách sa hovorilo o tom, čím človek môže zarmútiť Pána Ježiša, ale aj rodičov, súrodencov

Od 31.3 do 6.4.2019 sa v Beckove konali duchovné cvičenia pod vedením exercitátora emeritného strahovského opáta p. M. Pojezdného O.Praem. Konalo si ich trinásť sestier z beckovskej komunity. Témou duchovných cvičení bolo Božie Kráľovstvo. Ponúkame Vám z nich niekoľko


>?php if ( dynamic_sidebar( 'Dielo' ) ) : else : endif: ?>
Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top