PODIEĽAME SA NA ROZVOJI KULTÚRNEHO A ŠPORTOVÉHO ŽIVOTA V NOVOM MESTE /VÁHOM

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Projekt č. 3/2023 – Deti na doskách
P. č. projektu: 3/2023
Názov projektu: Deti na doskách
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Ponuka kultúrno-umeleckých programov pre obyvateľov mesta pri rôznych príležitostiach, ktorými sa zároveň podporuje rozvoj mladých, nádejných talentov medzi deťmi a
mládežou.
Participácia verejnosti: Verejnosť bude participovať na projekte účasťou na kultúrno-umeleckých
podujatiach, ktoré sa budú organizovať pre širokú verejnosť v kostole, na nádvorí školy pri príležitosti
Dňa rodiny, školy a detí, vystúpení dramatického krúžku a stretnutia starých rodičov.
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom –Priestory a nádvorie Spojenej školy sv. Jozefa, jún 2023 – október 2023
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: Nákup a zabezpečenie umeleckého pódia, skladacích stolov a dekoračných
materiálov.


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top