PÚŤ ZUBROHLAVSKEJ DUCHOVNEJ RODINY DO LUDMIERZU

Na misijnú nedeľu 23. októbra 2022 členovia zubrohlavskej Duchovnej rodiny pátra Gabriela spolu so svojimi príbuznými a farníkmi pod vedením vdp. ThLic. Pavla Jurčišina a sestier zorganizovali púť do poľského Sanktuária Matky Božej Kráľovnej Podhalia v Ludzmieri. Púť sa začala sv. omšou v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval ThLic. Jurčišin. Príhovor venoval úcte posvätného ruženca a misijnej nedeli. Spomenul tiež sv. Jána Pavla II., ktorý túto svatyňu navštívil  pred 25. rokmi v r. 1997, kedy sa pri vonkajšom oltári modlil slávnostný ruženec. Po sv. omši pútnici navštívili jeho kaplnku s relikviami a v Ružencovej záhrade sa taktiež pomodlili slávnostný ruženec. Nádherné jesenné počasie podnecovalo k vďačnosti za milosti získané touto púťou a za vytvorené spoločenstvo.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top