MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC október 2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV.

spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt XV. v encyklike Maximum illud z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným. Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Pápež František vyzýva každého, aby prežíval radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou a modlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista. V krste nás Boh pozýva, aby sme kráčali spolu s ním. V našom svedectve, slovách a skutkoch môžu ostatní ľudia objaviť Boha. Je to poslanie každého pokrsteného Byť poslaní znamená prinášať svetlo, požehnanie, oživenie, uzdravenie a oslobodenie. Október 2019 má byť začiatkom oživenia evanjelizácie, modlitby a podporou celej Cirkvi. Nie je cieľom sám pre seba, ale prostriedkom na oživenie, obnovenie a opätovné prebudenie misie nie len v misijných krajinách ale aj v Európe a aj na Slovensku. Urobme všetko pre to, aby to bol začiatok aktívnej misie a evanjelizácie. Štyri rozmery misijného mesiaca

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery:

1. Osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie,      Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby.
2. Svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov.
3. Biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie.
4. Misijná láska ako spoločné úsilie všetkých znamená materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

Radosť evanjelia – apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium
Oficiálna stránku Vatikánu
Motivačné video – pripravila Kongregácia pre evanjelizáciu národov
Pieseň
Logo
Vysvetlenie LOGA
Video pápež František o Pápežských misijných dielach
MISSION MANIFEST– kniha bude preložená a sprístupnená na internete v mesiaci september
Motivačné stretnutie 3xM – pozvánka a prihláška

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top